Profil Yayasan Gondang

Yayasan berdiri  berawal dari perkembangan Islam di Desa terpencil “ Gondang”  dimulai dari tempat sholat yang disebut langgar/ Tajuk yang lama kemudian pada tahun 1934 didirikanlah Masjid Jami’ Gondang, satu tahun kemudian didirikan Madrasah Salafiyah Syafi’iyah (sekolah arab) yang teletak di samping Masjid tersebut dengan para penggagas  perjuangan simbah H. Ambari, simbah Sijas, simbah H.Abdul Hadi, simbah KH. Saleh, simbah H. Basyuni, simbah KH. Zuhdi, simbah H. Zaeni dan pejuang lainnya.. Adanya Masjid dan Madrasah tersebut diperlukan sebuah organisasi sehingga saat itu muncul nama KOMPEMMAG (Komite Pemeliharaan Masjid Dan Madrasah Gondang). Kurang lebih 31 tahun setelah didirikan Masjid dan Madrasah tersebut, tepatnya pada hari kamis tangal 23 Desember 1965 berdirilah sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Badan Wakaf Masjid Dan Madrsah Gondang dengan akte notaris nomor 57 tahun 1965, diantara pendirinya: KH. Buzari,     KH. Syamsuddin, H. Zaeni, KH. Agus Amin, H. Hisyam Basyuni, H. Tamim Basyuni, H. Ahsan, H. Ahmad Chumaidi Basyuni, H. Abd. Ghofur, H. Damiri Dani, H. Mustain Zaeini, H. Badrun Zaini, H. Muhammad Zuhdi, H. A.Sjirozi Zuhdi,H. A. Nadjib Syamsuddin, H.Mohammad Anwar, Abdul Latif, M.Choldun Buzari, dan lain- lain  yang diketuai oleh H.Muhammad Zuhdi.

Adapun maksud dan tujuan utama yayasan ini ialah menyelenggarakan dan menyempurnakan kepentingan Agama dan umat Islam terutama dalam lapangan pendidikan dan peribadatan , dengan jalan berusaha/ bertugas menerima dan menyelenggarakan barang- barang wakafan dan lain- lain yang sah menurut pandangan Agama Islam. (akte Yayasan no. 57  th. 1965 , pasal 2).

Dari mulai awal Yayasan berdiri sampai sekarang terdapat tiga pucuk kepemimpinan sebagai ketua Yayasan BWMM Gondang  yaitu H.Muhammad Zuhdi, H.Sjirozi Zuhdi dan mulai tahun 2002 adalah H. A.Nadjib Syamsuddin.  dan terdapat tiga kali perubahan akte : akte No. 57 tahun 1965 Jo No 22 tahun 1995 Jo No 73 tahun 2002.

Sejalan dengan perkembangan zaman, para pengurus Yayasan dari  tiga kepemimpinan dengan ikhlas dan tanggung jawab  meneruskan perjuangan para da’i di desa kecil ini  dengan lewat dunia pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga sampai sekerang Yayasan Badan Wakaf Masjid Dan Madrasah Gondang disamping mengurusi Masjid dan Wakaf – wakaf juga mengelola pendidikan :

Adapun pendidikan yang dikelola Yayasan BWMM Gondang adalah :

 1. Madrasah Salafiyah Syafi’iyah ( MSS ) Gondang (berdiri + th 1935)
 2. Taman Kanak- kanak Muslimat NU (TK.M) Gondang ( berdiri th 1968)
 3.  Madrasah Ibtida’iyah (MI) Gondang (berdiri th 1969)
 4. Sekolah Dasar Islam (SDI) Gondang (berdiri th 1974)
 5. Raudlotul Atfal Muslimat NU (RAMNU) Jetak Lengkong (berdiri th 1976)
 6. Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Gondang (berdiri th 1978)
 7. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Gondang (berdiri th 1990)
 8. Madrasah Ibtida’iyah Salafiyah (MIS) Wonorejo (berdiri th 1995)
 9. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gondang (berdiri th 2004)
 10. Pondok Pesantren Modern Gondang  (berdiri th 2006)
 11. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara (berdiri tahun 2009)